Средно училиште на град Скопје
 

 
 
 
 

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД IV ГОДИНА
Во декември месец (најдоцна до 21.12.2018) треба да се пријави ДРЖАВНА МАТУРА или Завршен испит. Редовните ученици кај класните раководители, а вонредните кај референтот за вонредни испити со 

пополнување соодветна ПРИЈАВА.

Државната матура се состои од 5 предмети : три екстерни, еден интерен стручен и проектна задача, а Завршниот испит од 3 предмети : македонски јазик, интерен-стручен предмет по избор и проектна задача.

Пред да се пополни пријавата учениците трба да си најдат ментор, професор со кој ќе ја договорат темата за Проектна задача бидејќи насловот треба да се внесе во пријавата.

Изборот на ментор и тема треба да се направи најдоцна до  10.12.2018 година.

За вонредните ученици треба да се уплати 1800 денари на жиро сметката за испити со цел на дознака за државна матура или за завршен испит.

Полагањето на предметите се одвива во јуни(од 1 до 28) освен Проектната  задача која треба да се изработи и предаде во принтани во ворд и укоричени 4 примероци најдоцна до 11.03.2019 за да се презентира, полага од 13.03 до 24.04.2019 година по утврден календар.

Државна матура-календар за полагање

Македонски јазик   8.06.2019                  Странски јазик          1.06.2019

Историја, Бизнис     11.06.2019                Математика              13.06.2019

Интерни (стручни) испити    од 17.06 до 28.06.2019

Проектна задача   од 13.03 до 24.04.2019

Завршен испит-календар за полагање

Македонски јазик     12.06.2019

Интерен(стручен ) предмет    од 17.06-28.06.2019

Проектна задача   од 13.03 до 24.04.2019 

mk   en  

 
Работно време на референт за вонредни испити
одговорен наставник
Тодоровска Јагода

ПОНЕДЕЛНИК 09 - 14:00h
ВТОРНИ  9:00 -14:00h
СРЕДА  12:00 -17:00h
ЧЕТВРТОК  12:00-17:00h
ПЕТОК 09:00 - 14:00

Запишување и пријавување
на испити може да се
врши тука и во библиотека
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје