Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Известување

Се известиваат вонредните ученици кои имаат пријавено за февруарска сесија испити по предметите: Претприемништво и иновации, Маркетинг во туризмот и Економија на туризмот дека има промена на датумот за полагање и истите ќе се полагаат во вторник 27.02. во 13:15...

read more

Известување за доставување и одбрана на проектните задачи за завршен испит за четиригодишно образование и државна матура

Презентацијата и одбраната на проектната задача ќе се реализира во првата недела од април 2024 . Откако проекната задача ќе биде одобрена од менторот, истата треба да се испечати во три примероци и да се достави во училиштето најдоцна до 31...

read more

Термини за полагање на Завршен испит за тригодишно образование во јануарски испитен рок

Се  известуваат вонредните ученици од тригодишно образование коишто пријавиле завршен испит за тригодишно образование дека истиот ќе се полага според следните термини: Македонски јазик и литература: Полагање на 17.01.2024 во 9 часот Практична работа: полагање на...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти