Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Известување за промена на датум за мајската испитна сесија

Почитувани вонредни ученици, поради оправдани причини дојде до промена на датумот по предметите Готварство, Слаткарство, Практична настава по слакарство, Практична настава по готварство, Храна и пијалаци, Услуги за Храна и пијалаци и Агенциско и хотелско работење, во...

read more

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ТРИГОДИШНО И ЧЕТИРИГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

Материјал за подготовка за завршен испит по предметот македонски јазик и литература за четиригодишно образование Материјали за подготовка за полагање завршен испит по македонски јазик и литература за тригодишно...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти