Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Работно време на референтите за вонредни ученици

Работно време на референтите за вонредни ученици понеделник   10:30 - 12:00 часот вторник          08:00 - 12:00 часот среда             08:00 - 12:00 часот четврток        10:00 - 12:00 часот петок              10:00 - 12:00 часот Референти за вонредни ученици: Маја...

read more

Известување за упис на вонредни ученици

Уписот на вонредните ученици за учебната 2021/22 година ќе се врши во текот на месец септември, а полагањето на испитите ќе започне од октомври. Уписот ќе го извршите во училиште со следниве документи: Потребни документи за упис за IV година : Свидетелства од I, II и...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти