Резултати од мајска сесија

Резултати за
Таушанова Селена (III година угостителски техн.)
Македонски јазик одличен 5
Бизнис доволен 2
Спорт и сп. актив. одличен 5

Димитриевски Драган(III година угостителски техн.)
Германски јазик доволен 2
Културно историс.наследство добар 3
Угостителско посл. доволен 2

Димитриевски Зоран(II година угостителски техн.)
Германски јазик доволен 2
Спорт и сп. актив. добар 3
Угостителско посл. доволен 2