понеделник   10:30 – 12:00 часот

вторник          08:00 – 12:00 часот

среда             08:00 – 12:00 часот

четврток        10:00 – 12:00 часот

петок              10:00 – 12:00 часот

Референти за вонредни ученици:

Маја Цветковска и

Сашо Антониев