Се известуваат сите вонредни ученици од четиригодишно образование дека најдоцна до 15.11.2021 треба задолжително да изберат ментор и тема за изработка на Проектна задача којашто треба да биде наведена во пријавата за матура во декемвриски рок и за понатамошни информации тековно ќе бидете известени.