Се известуваат редовните и вонредните ученици од СУГС „Лазар Танев“ – Скопје, дека екстерните предмети од државната матура во августовскиот испитен рок ќе се полагаат во СГГУ „Здравко Цветковски“ – Скопје, во термините кои веќе се објавени!