Англиски јазик – ученици што не положиле

Англиски јазик – ученици што положиле

Македонски јазик – ученици што не положиле

Македонски јазик – ученици што положиле

Математика – ученици што положиле

* резултатите може да не се прикажуваат доколку ги отварате од мобилен телефон

Приговори во поглед на резултатите, можете да поднесете најдоцна до понеделник 22 август 2022 год. до 10:00 часот

Цената на приговорот изнесува 1.500 денари