понеделник   10:00 – 12:30 часот

вторник          08:00 – 12:30 часот

среда             10:00 – 12:30 часот

четврток        08:00 – 12:30 часот

петок              08:00 – 12:30 часот

Референти за вонредни ученици:

Маја Цветковска и

Сашо Антониев