Презентацијата и одбраната на проектната задача ќе се реализира во првата недела
од април 2024 . Откако проекната задача ќе биде одобрена од менторот, истата треба
да се испечати во три примероци и да се достави во училиштето најдоцна до 31 март.