Кадар

Во училиштето работат 46 наставници, директор, помошник директор, референт за ученички прашања, педагошко-психолошка служба, административна служба и технички персонал – вкупно 62 вработени. 

Сите професори имаат соодветно стручно и педагошко образование кое постојано го надградуваат со посетување на разни обуки и курсеви за нивно понатамошно усовршување.

Нивна основна цел е подобрување на наставниот процес што води кон стекнување на добро и модерно образование кое е потребно за создавање на обучени и способни кадри во угостителско-туристичката индустрија.

Македонски јазик

Име и презиме Електронска пошта
1 Жаклина Ангелеска Костадиновски zaklina.angeleska@lazartanev.edu.mk
2 Сања Јанковиќ Црцаревска sanja.jankovic@lazartanev.edu.mk
3 Мариче Голчева Аврамовска marice.golceva@lazartanev.edu.mk
4 Маја Цветковска maja.cvetkovska@lazartanev.edu.mk

 

Англиски јазик

  Име и презиме Електронска пошта
1 Анета Мострова Јованова aneta.mostrova@lazartanev.edu.mk
2 Лидија Андонова lidija.andonova@lazartanev.edu.mk
3 Фросина Димитрова Гошева frosina.dimitrova@lazartanev.edu.mk

Германски јазик

Име и презиме Електронска пошта
1 Наталија Јадровска natalija.jadrovska@lazartanev.edu.mk

Француски јазик

  Име и презиме Електронска пошта
1 Тони Милевски toni.milevski@lazartanev.edu.mk
2 Маја Штерјова maja.sterjova@lazartanev.edu.mk
3 Јулијана Јозиќ juliana.jozik@lazartanev.edu.mk

Математика

  Име и презиме Електронска пошта
1 Јагода Танушoска jagoda.tanusoska@lazartanev.edu.mk
2 Снежана Ќосева snezana.koseva@lazartanev.edu.mk
3 Елена Ѓорѓиева elena.gorgieva@lazartanev.edu.mk

Биологија

Име и презиме Електронска пошта
1 Билјана Чадиновска biljana.cadinovska@lazartanev.edu.mk

Микробиологија

  Име и презиме Електронска пошта
1 Анета Реџепагиќ aneta.redzepagik@lazartanev.edu.mk

Хигиена и Екологија

Име и презиме Електронска пошта
1 Билјана Чадиновска biljana.cadinovska@lazartanev.edu.mk

Географија

  Име и презиме Електронска пошта
1 Сашо Антониев saso.antoniev@lazartanev.edu.mk

Историја

  Име и презиме Електронска пошта
1 Александар Јаневски aleksandar.janevski@lazartanev.edu.mk
2 Методија Зврцинов metodija.zvrcinov@lazartanev.edu.mk

Граѓанско образование

Име и презиме Електронска пошта
1 Методија Зврцинов metodija.zvrcinov@lazartanev.edu.mk
2 Александар Јаневски aleksandar.janevski@lazartanev.edu.mk

Информатика и Информатички системи

  Име и презиме Електронска пошта
1 Валентина Богоеска Ивановска valentina.bogoeska@lazartanev.edu.mk
2 Катица Ристаќовска Стојановска katica.ristakovska@lazartanev.edu.mk

Стручни предмети

  Име и презиме Електронска пошта
1 Надица Илиевска nadica.ilievska@lazartanev.edu.mk
2 Влатко Ѓорѓиевски vlatko.gorgievski@lazartanev.edu.mk
3 Емилија Тодоровиќ emilija.todorovic@lazartanev.edu.mk
4 Ристо Мегленов risto.meglenov@lazartanev.edu.mk
5 Небојша Вуковиќ nebojsa.vukovic@lazartanev.edu.mk
6 Зоран Николовски zoran.nikolovski@lazartanev.edu.mk
7 Билјана Николовска biljana.nikolovska@lazartanev.edu.mk
8 Венко Миовски venko.miovski@lazartanev.edu.mk
9 Миле Пешевски mile.pesevski@lazartanev.edu.mk
10 Кире Крушаровски kire.krusarovski@lazartanev.edu.mk
11 Викторија Арсовски viktorija.arsovski@lazartanev.edu.mk
12 Антонио Данев antonio.danev@lazartanev.edu.mk
13 Лимонка Арминовска limonka.arminovska@lazartanev.edu.mk
14 Александар Спироски aleksandar.spiroski@lazartanev.edu.mk
15 Горан Гроздановски goran.grozdanovski@lazartanev.edu.mk
16 Дејан Христовски dejan.hristovski@lazartanev.edu.mk

Економија/бизнис

  Име и презиме Електронска пошта
1 Крстина Влахова krstina.vlahova@lazartanev.edu.mk

Деловна комуникација

  Име и презиме Електронска пошта
1 Маја Тодоровска maja.todorovska@lazartanev.edu.mk

Технолошки предмети

  Име и презиме Електронска пошта
1 Соња Михајловска sonja.mihajlovska@lazartanev.edu.mk
2 Анета Реџепагиќ aneta.redzepagik@lazartanev.edu.mk

Храна и пијалаци

Име и презиме Електронска пошта
1 Соња Михајловска sonja.mihajlovska@lazartanev.edu.mk

Музичка култура

  Име и презиме Електронска пошта
1 Милан Кацарски milan.kacarski@lazartanev.edu.mk

Ликовна уметност

  Име и презиме Електронска пошта
1 Маја Стефановска maja.stefanovska@lazartanev.edu.mk

Психологија

Име и презиме Електронска пошта
1 Марија Јанакиевска
marija.janakievska@lazartanev.edu.mk

Културно-историско наследство

Име и презиме Електронска пошта
1 Маја Стефановска maja.stefanovska@lazartanev.edu.mk

Спорт

Име и презиме Електронска пошта
1 Сузана Синадиновска suzana.sinadinovska@lazartanev.edu.mk
2 Дејан Георгиевски dejan.gorgievski@lazartanev.edu.mk
3 Горан Тасевски goran.tasevski@lazartanev.edu.mk

Педагошко-психолошка служба

Име и презиме Работна позиција Електронска пошта
1 Елена Домика педагог elena.domika@lazartanev.edu.mk
2 Сафета Цуцак психолог safeta.cucak@lazartanev.edu.mk

Администрација

  Име и презиме Работна позиција Електронска пошта
1 Небојша Вуковиќ в.д. директор nebojsa.vukovic@lazartanev.edu.mk
2 Елена Ѓорѓиева помошник директор elena.gorgieva@lazartanev.edu.mk
3 Билјана Видески секретар biljana.videski@lazartanev.edu.mk
4 Мирко Мешков сметководство mirko.meskov@lazartanev.edu.mk

Референт за вондредни испити

  Име и презиме Електронска пошта
1 Маја Цветковска maja.cvetkovska@lazartanev.edu.mk
2 Сашо Антониев saso.antoniev@lazartanev.edu.mk