Упис

УПИС ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2020/2021

Во прва година во СУГС „Лазар Танев“ ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки (374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Угостителско-туристичка струка – 408 ученици, 12 паралелки

хотелско-туристички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
хотелско-туристички техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
угостителски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
техничар за настани и анимации мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
готвач мак 102 уч. 3 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
келнер мак 102 уч. 3 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
келнер алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
слаткар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Хемиско-технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка

пекар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАНГИРАЊЕ НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Ред. бр. С Т Р У К А Наставни предмети кои се задолжителни Наставни предмети кои се од значење за струката, односно изборното подрачје
1. Угостителско – туристичка мајчин јазик, странски јазик биологија, географија
2. Хемиско – технолошка мајчин јазик, странски јазик хемија, математика

* Мајчин јазик: македонски јазик, албански јазик, турски јазик и српски јазик

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

 • да имаат завршено основно образование;
 • да не се постари од 17 години;
 • да се определиле за план и програма за стручно образование и обука
 • да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој конкурсот

 

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година во јавните средни училишта, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на образование (струка) го има во општината, односно регионот. Наставата се изведува на македонски јазик и кирилско писмо.

Паралелки во кои се реализира билингвална настава има во Средно училиште на Град Скопје „Лазар Танев” (една билингвална паралелка македонско – француска)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

 • пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);
 • оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
 • дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни  и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;
 • извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок со три пријавувања, две пријавувања во месец јуни и едно пријавувања во месец јули.

Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 16 и 17 јуни 2020 година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 18 јуни 2020 година.

По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 48 часа.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 24 и 25 јуни 2020 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 26 јуни 2020 година.

Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 29 јуни 2020 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2020 година.

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок, на 24 август 2020 година за што доставуваат доказна документација.

  КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

  Критериуми за избор на учениците се:Критериуми за избор на учениците се:

  • среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
  • среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);
  • дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;
  • средна вредност од поени добиени за поведение.

  За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

  За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

  За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

  За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

  Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.

  Јавните средни училишта интерните огласи ги објавуваат на јавно место во училиштето најдоцна до 24 април 2020 година, во рамките на вкупниот број на ученици и паралелки утврдени со овој Конкурс.

  Симнете го конкурсот

  Видете го конкурстот од МОН

  Имате повеќе прашања?