Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Информација за одбрана на проектните задачи

Се известуваат сите редовни и вонредни ученици кои имаат пријавено државна матура и завршен испит за четиригодишно образование дека ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ОДБРАНА НА ПРОЕКТНА ЗАДАЧА во учебната 2023/24 ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА 02.04.2024 (вторник) во 14:00...

read more

Известување

Се известиваат вонредните ученици кои имаат пријавено за февруарска сесија испити по предметите: Претприемништво и иновации, Маркетинг во туризмот и Економија на туризмот дека има промена на датумот за полагање и истите ќе се полагаат во вторник 27.02. во 13:15...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти