Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Известување за одбрана на проектни задачи за учениците во августовски испитен роk

  Сите ученици што треба да ги одбранат проектните задачи во августовски испитен рок најдоцна до 20.8.2021година да достават по еден примерок во печатена форма во училиштето. Одбраната ќе биде онлајн на 23.8.2021 година (понеделник) во 10 часот. Дополнително ќе...

read more

Известување за државна матура!

Се известуваат редовните и вонредните ученици од СУГС „Лазар Танев“ - Скопје, дека екстерните предмети од државната матура ќе се полагаат во нашето училиште во термините кои веќе се...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти