Уплатници

За упис (2500 денари)

За испити (600 денари)

За таксена марка (50 денари)

За дупликат диплома (700 денари)

За препис на свидетелство (500 денари)