Завршен испит

Пријавувањето за Завршен испит за јунски испитен рок,  започнува од  02.12.2019, а  вонредните ученици што се запишале подоцна, може да се пријавуваат  до 2.03.2020.

Вториот рок за полагање на Завршен испит е во август, а пријавувањето трае до 1.6. 2019.

 

Завршниот испит се состои од испит по 3 предмети, македонски јазик изборен стручен предмет и проектна задача. Кандидатите кои се заинтересирани за пријавување завршен испит треба да одберат проектна задача во соработка со професор-ментор, а потоа да предадат комплетно пополнета пријава, која ќе може да ја најдат кај класните и референтот за вонредни испити.

Учениците изработената проектна задача треба да ја предадат најдоцна до март, а ќе ја бранат / полагаат на крајот на март и почетокот на април, по претходно објавен распоред. Проектната задача се брани, независно дали учениците(вонредни) имаат уште предмети за полагање, а останатите предмети од завршниот испит се полагаат во јуни само ако ученикот ги положил сите предмети од IV година.

 

Календар за јунски испитен рок:

Македонски јазик на 12.06.2020

Изборен предмет од 16.06.2020 до 30.06.2020

Проектна задача од 11.03.2020 до 22.04.2020

(ќе се направат списоци со прецизни датуми)

 

Календар за августовски испитен рок:

Македонски јазик на 17.08.2020

Изборен предмет од 18.08.2020 до 24.08.2020

Проектна задача од 19.08.2020 до 25.08.2020

(ќе се направат списоци со прецизни датуми)

 

Завршен испит за тригодишно образование

За полагање на завршен испит има три испитни рока, а испитот се состои од 2 предмети: македонски јазик и практична настава.

 

Календар за Македонски јазик:

12.06.2020;  17.08.2020 и за време на зимски распуст

Практичната настава ќе се полага по утврдени датуми од училишна матурска комисија