Информации од јавен карактер

 1. Податоци за надлежностите кои ги извршува училиштето: ЛИНК
 2. Основни податоци за контакт: ЛИНК
 3. Податоци за функционер или одговорно лице: ЛИНК
 4. Основни податоци за контакт со службено лице за посредување со информации од јавен карактер: ЛИНК
 5. Основни податоци за контакт лице овластено за заштитено внатрешно пријавување: ЛИНК
 6. Список на лица вработени во училиштето: ЛИНК
 7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на училиштето:
   • Закон за стручно образование и обука: ЛИНК
   • Закон за средното образование: ЛИНК
   • Закон за работните односи: ЛИНК
   • Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта: ЛИНК
 1. Акт донесени од страна на училиштето: ЛИНК ДО СТАТУТ
 2. Органограм за внатрешна организација: ЛИНК
 3. Стратешки планови и стратегии за работа: ЛИНК
 4. Годишни планови и програми за работа: ЛИНК
 5. Годишен буџет и завршна сметка: ЛИНК
 6. Годишни финансиски планови и програми за реализација на буџетот: ЛИНК
 7. Ревизорски извештај: ЛИНК
 8. Видови на услуги кои ги дава училиштето:
 9. Тарифници за надоместоци за издавање на релни акти: ЛИНК
 10. Начин на поднесување на барање за пристап до информации: ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО БАРАЊЕТО
 11. Целокупна документација за јавни набавки: ЛИНК
 12. Соопштенија до јавноста: ЛИНК
 13. Извештаи за работа на училиштето кои се поднесуваат до органите надлежни за спроведување контрола и надзор: ЛИНК
 14. Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на училиштето: ЛИНК
 15. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на училиштето: ЛИНК