Завршни сметки

Завршните сметки ќе бидат објавени на крајот на годината.