РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

СЕПТЕМВРИСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА – 2019/2020 ГОДИНА

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ

Предмет Датум Комисија
Македонски јазик и литература Писмено

17.09.2019

14:00 часот

Усно 24.09.2019

14:00 часот

Јанковиќ Сања Претседател
Гочева Мариче Испитувач
Ангелеска Жаклина Член
Зорица Јанкуловска Сашо Антониев Тестатор
Англиски јазик Писмено

19.09.2019

14:00 часот

Усно 19.09.2019

15:00 часот

Андонова Лидија Претседател
Димитрова Фросина Испитувач
Маја Штерјова Член
Математика Писмено

18.09.2019

14:00 часот

Усно 25.09.2019

14:00 часот

Ѓорѓиевска Елена Претседател
Танушовска Јагода Испитувач
Ќосева Снежана Член
Хотелско работење 23.09.2019

13:30 часот

Кацарски Милан Претседател
Илиевска Надица Испитувач
Јанакиевска Марија Член,тестатор
Агенциско работење 25.09.2019

14:00 часот

Влахова Крстина Претседател
Тодоровиќ Емилија Испитувач
Зврцинов Методија Член, тестатор
Маркетинг 18.09.2019

13:00 часот

Валентина И.Богоевска Претседател
Тодоровска Маја Испитувач
Јагода Тодоровска Член,тестатор
Угостителско послужување 20.09.2019

13:20 часот

Миовски Венко Претседател
Гроздановски Горан Испитувач
Николовски Зоран Член,тестатор

ВОНРЕДНИ ИСПИТИ

Предмет Датум Комисија

Математика

18.09.2019

14:00 часот

Јагода Танушоска

Претседател

Ќосева Снежана

Испитувач

Ѓеоѓиева Елена

Член

Практична настава за угостителски техничар,

Угостителско послужување,

Хотелско работење

20.09.2019

13:20 часот

Николовски Зоран

Претседател

Миовски Венко

Испитувач

Гроздановски Горан

Член

Македонски јазик

17.09.2019

14:00 часот

Голчева Мариче

Претседател

Ангелеска Жаклина

Испитувач

Јанковиќ Сања

Член

Англиски јазик

23.09.2019

14:00 часот

Јадровска Наталија

Претседател

Мострова Анета

Испитувач

Ѓеоргиевски Дејан

Член

Бизнис

25.09.2019

14:00 часот

Тодоровиќ Емилија

Претседател

Влахова Крстина

Испитувач

Зврцинов Методија

Член

Германски јазик

23.09.2019

14.00 часот

Мострова Анета

Претседател

Јадровска Наталија

Испитувач

Ѓеогиевски Дејан

Член

Историја;

25.09.2019

14:00 часот

Toдоровиќ Емилија

Претседател

Зврцинов Методија

Испитувач

Влахова Крстина

Член

ОУТР

19.09.2019

14:00 часот

Спировски Александар

Претседател

Арсовска Викторија

Испитувач

Арминовска Лимонка

Испитувач

Информатика

18.09.2019

14:00 часот

Тодоровска Маја

Претседател

Богоевска Валентина

Испитувач

Љотевски Катерина

Член

Музичка уметност

23.09.2019

13:20 часот

Илиевска Надица

Претседател

Кацарски Милан

Испитувач

Јанакиевска Марија

Член

Спорт и спортски активности

23.09.2019

14:00 часот

Мострова Анета

Претседател

Ѓеоргиевски Дејан

Испитувач

Јадровска Наталија

Член

Туристичка географија;

17.09.2019

14:00 часот

Јанковиќ Сања

Претседател

Антониев Сашо

Испитувач

Голчева Мариче

Член

Хигиена и екологија

18.09.2019

14:00 часот

Тодоровска Маја

Претседател

Љотевски Катерина

Испитувач

Валентина И. Боогоевска

Член

Психологија

23.09.2019

13:20 часот

Илиевска Надица

Претседател

Јанакиевска Марија

Испитувач

Кацарски Милан

Член

Готварство

Декорација во готварство,

Практична настава-готвач

19.09.2019

14:00 часот

Спировски Александар

Претседател

Арминовска Лимонка

Испитувач

Арсовска Викторија

Член

Агенциско работење

25.09.2019

14:00 часот

Влахова Крстина

Претседател

Тодоровиќ Емилија

Испитувач

Зврцинов Методија

Член