Секој месец има сесија за полагање на испитите, во една сесија може да се полагаат најмногу 3 испити.

Пријавувањето на испитите се врши од 01ви до 10ти во месецот, со уплатница за пријава на испити со вкупен износ за сите предмети кои се пријавуваат, зависно од кои предмети ќе ги полагате и уплатница за таксена марка од 50,00 денари кај референтот за вонредни испити.

Полагањето се одвива од 15ти до крајот на месецот, по утврден распоред кој ќе биде истакнат на огласната табла за вонредни ученци и на оваа веб-страница.

На крајот после положените сите предмети (во јуни) треба да се полага и Матура или Завршен испит со што се оформува образованието, а се пријавува во декември месец.

Потребни документи